grafický prvek
grafický prvek

Úvod

Spoločnosť DEKPROJEKT ponúka vlastníkom a správcom budov komplexné projektové a inžinierske služby v oblastiach zateplovania, regenerácie a obnovy budov.

Predmetom našej špecializácie je spracovanie projektovej dokumentácie zateplenia a obnovy obalových konštrukcií panelovej bytovej výstavby, murovaných bytových domov a objektov občianskej vybavenosti. Technické riešenie vychádza z našich dlhoročných skúseností so špecializovanou projekčnou činnosťou obalových plášťou. Pri tvorbe konkrétnych technických riešení dbáme na ich optimálnu funkčnosť, dlhodobú spoľahlivosť, súlad so záväznými právnymi predpismi a primeranou finančnou náročnosťou.
V našich projektoch navrhujeme použitie materiálov, výrobkov a ucelených systémov, ktoré úplne spĺňajú dotknuté požiadavky, ktorých kvalita bola overená stavebnou praxou a ktoré dlhodobo garantujú funkčnosť navrhovaného diela.

Činnosť je možné zhrnúť do nasledujúcich kategórií:

- Inžinierska činnosť pri predprojektovej príprave stavieb (odborné posudky a prieskumy
  konštrukcií, energetické hodnotenie stavieb, konzultačná činnosť pri výbere dodávateľov),

- Projektová činnosť (projektové práce) - spracovanie dokumentácie obnovy a regenerácie (vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém ETICS, výmena okien, oprava striech, sanácia spodných stavieb proti podpovrchovej vode,  oprava balkónov a lodžií, atď.) obalových konštrukcií v stupni štúdie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie alebo realizácie stavby,

- Inžinierska činnosť pri prejednávaní projektovej dokumentácie s orgánmi štátnej správy a s
  účastníkmi konania,

- Inžinierska činnosť v rámci realizácie stavby – výkon autorskáho dozoru.

Podrobnejšie informácie o ODBORNÝCH POSUDKOCH nájdete aj na http://specializovaneprojekty.sk/

Projekty sú spracovávané v rozsahu potrebnom pre uspenie v programoch revitalizácie ako: SLOVSEFF, EkoFond, Eurofondy, Štátny fond rozvoja bývania, .... 

Súčasne sú projekty spracovávané so zameraním na odstránenie systémových porúch bytových domov podľa prílohy č. 1 Výnosu MVRR SR z 28. novembra 2007 č. V-1/2007, ktorým  sa  dopĺňa výnos MVRR SR zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o  poskytovaní dotácií   na rozvoj bývania.  Účinnosť  Výnosu  MVRR  SR  č.  V- 1/2007  je  od   1. 1. 2008.  

a)

Porucha keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu.

Konštrukčný systém najmä
  a) ZT, ZTB,
  b) T06B BA,
  c) BA.

Prejav poruchy:
- trhliny v keramzitbetóne,
- zatekanie dažďovej vody,
- oddeľovanie, drolenie a vypadávanie hmoty obkladových dielcov z keramzitbetónu.

Spôsob odstránenia poruchy:
- realizácia bezpečnostných opatrení, odstránenie obkladových dielcov alebo ich prikotvenie (v prípade potreby),
- zateplenie celej štítovej steny s prekrytím nárožia.

b)

Porucha troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu.

Konštrukčný systém najmä T06B-KE.

Prejav poruchy:
- oddeľovanie troskopemzobetónových obkladových dielcov od nosnej železobetónovej steny,
- zatekanie dažďovej vody.

Spôsob odstránenia poruchy:
- prikotvenie (prišitie) obkladových dielcov kotvami z nerezovej ocele prenášajúcimi zvislé a aj vodorovné zaťaženie,
- zateplenie štítovej steny s prekrytím nárožia.

c)

Porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu.

Konštrukčný systém alebo stavebná sústava najmä
  a) ZTB,
  b) BA-BC,
  c) BA NKS-S.

Prejav poruchy:
- trhliny medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy,
- korózia spojovacej výstuže a oceľových rámov zasklenia, praskliny, lámanie a vypadávanie copilitu,
-zatekanie dažďovej vody.

Spôsob odstránenia poruchy:
- zvýšenie vodorovnej tuhosti schodiska (v prípade potreby),
- výmena copilitovej steny,
- zateplenie schodiska vrátane priľahlej plochy priečelia pri kúte,
- oprava trhlín v schodisku.

d)

Porucha predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu.

Konštrukčný  systém najmä ZT.

Prejav poruchy:
- trhliny a vypadávanie betónovej hmoty,
- vypadávanie betónovej hmoty v mieste uloženia lodžiovej dosky (na podporný rám alebo stenu) a v strede dosky v dôsledku korózie kotvenia zábradlia rozpadom betónovej hmoty rebrovej lodžiovej dosky,
- zatekanie dažďovej vody vplyvom chýbajúcej alebo porušenej hydroizolácie v podlahe a
- korózie výstuže.

Spôsob odstránenia poruchy:
- odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie,
- odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho opravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže,
- dodatočná podpora v uložení lodžiovej dosky na podporný rám alebo stenu (v prípade potreby),
- prídavná podpora v strede lodžiovej dosky (v prípade potreby),
- odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby),
- zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.

e)

Porucha predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu.

Konštrukčný systém T08 B.

Prejav poruchy:
- trhliny v betóne v oblasti uloženia lodžiovej dosky,
- korózia kotvenia zábradlia,
- zatekanie dažďovej vody do pozdĺžnych dutín lodžiovej stropnej dosky,
- korózia výstuže,
- vypadávanie betónovej hmoty.

Spôsob odstránenia poruchy:
- odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie,
- odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže,
- dodatočná podpora v uložení a v strede rozpätia  lodžiovej dosky (v prípade potreby),
- odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby),
- zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.

f)

Porucha balkónov a lodžií bytového domu.

Stavebná sústava alebo konštrukčný systém najmä
 a) T-11 až T-16,
 b) T 01B až T  03B,
 c) BA,
 d) MS-5,
 e) MS-11,
 f) LB,
 g) MB,
 h) T06B,
 i) B-70.

Prejav poruchy:
- trhliny v betónovej hmote,
- zatekanie dažďovej vody,
- vypadávanie betónovej hmoty,
- korózia výstuže alebo korózia nosnej oceľovej konštrukcie a kotvenia zábradlia,
- vytváranie tepelného mosta.

Spôsob odstránenia poruchy:
- odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie a zábradlia,
- odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže,
- odstránenie alebo náhrada balkónovej, resp. lodžiovej dosky (v prípade potreby),
- vytvorenie nových podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, tepelnoizolačnej vrstvy a oplechovania,
- montáž zábradlia,
- zateplenie dosky.

g)

Porucha vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu.

Konštrukčný systém najmä
a) LB,
b) MB.
 

Prejav poruchy:
- vytváranie trhlín v betónovej hmote,
- zatekanie dažďovej vody, korózia výstuže,
- vypadávanie betónovej hmoty,
- vytváranie tepelného mosta.

Spôsob odstránenia poruchy:
- odstránenie zdegradovaného betónu pilastrov a ríms,
- ošetrenie výstuže a betónu,
- zateplenie ríms a pilastrov vrátane plochy obvodového plášťa medzi nimi.

h)

Porucha obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.

Stavebná sústava najmä
 a) P1.15,
 b) SpM-P1.15,
 c) PS 82,
 d) BA NKS-S.
 

Prejav poruchy:
- trhliny medzi prvkami a v hmote pórobetónu,
- zatekanie dažďovej vody medzi pórobetónové prvky spínaných dielcov obvodového plášťa a do hmoty pórobetónu,
- zatekanie spôsobujúce koróziu oceľových konzol, spínacích ťahadiel a výstuže.

Spôsob odstránenia poruchy:
- odstránenie zdegradovaného pórobetónu,
- ošetrenie výstuže,
- oprava povrchov maltou na pórobetón (tepelnoizolačná malta),
- celoplošné zateplenie obvodového plášťa (neplatí pre priečelia s lodžiami BANKS-S),
- oprava vnútorných povrchov obvodového plášťa.

i)

Porucha stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu.

Stavebná sústava najmä
 a) P1.14,
 b) SpM-P1.14,
 c) PS 82,
 d) P1.24.

Prejav poruchy:
- zatekanie dažďovej vody stykmi obvodového plášťa,
- korózia výstuže spojov.

Spôsob odstránenia poruchy:
- vyčistenie škár (v prípade potreby),
- odstránenie zdegradovaného betónu a oprava povrchu,
- celoplošné zateplenie obvodového plášťa s prikotvením membrány k nosnej časti obvodového dielca (v prípade potreby).

j)

Porucha atiky bytového domu.

Stavebná sústava najmä
PS 82 PP..

Prejav poruchy:
- odklonenie atikových dielcov od zvislej roviny,
- otváranie vertikálnej škáry styku,
- deformácia oplechovania, trhliny v strešnej krytine, zatekanie dažďovej vody.

Spôsob odstránenia poruchy:
- odstránenie strešných vrstiev (horný plášť) v páse pri atike,
- vrátenie atikových dielcov do pôvodnej polohy (v prípade potreby) a ich ukotvenie,
- doplnenie strešných vrstiev s dilatáciou pri atike,
- zateplenie strechy.

k)

Porucha obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu.

Konštrukčný systém PV-2.

Prejav poruchy:
- trhliny v povrchovej úprave,
- odúvanie a odpadávanie povrchových úprav (brizolitu a vnútorných omietok).

Spôsob odstránenia poruchy:
- odstránenie uvoľnenej povrchovej úpravy,
- vyrovnanie podkladu a zateplenie obvodového plášťa,
- nanesenie nových vnútorných povrchových úprav zohľadňujúcich fyzikálno-mechanické vlastnosti podkladu.